پتروشیمی ارومیه
 
اهمیت واحد بهداشت

 

بهداشت شغلی عبارت است از علم و هنر تامین بالاترین سطح سلامت نیروی کار، حفظ و ارتقاء سلامتی آنان و حفظ سرمایه از طریق ایجاد محیط کار سالم و انتخاب کارگر مناسب برای هر شغل با پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار، آموزش بهداشت فردی، محیطی و صنعتی، تشخیص زودرس و درمان بیماری ها و توجه به مسائل و مشکلات کارگران همه مشاغل و افراد وابسته به آنان به گونه ای که هر کارگر قادر باشد با برخورداری از حداکثر سلامتی و رفاه، فردی موثر برای جامعه باشد.

نیروی کار ماهر در مجتمع پتروشیمی ارومیه گرانبهاترین سرمایه در تحقق اهداف توسعه پایدار بوده و ارتقاء سلامت این عزیزان از طریق تامین محیط کار سالم از اهم اهداف واحد بهداشت می باشد. لذا کارشناسان واحد بهداشت تلاش می کنند با به کارگیری کلیه تمهیدات، دستورالعمل ها و آیین نامه های  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همکاری سایر واحدهای مجتمع محیط کار سالمی را برای همکاران گرامی فراهم نمایند.