پتروشیمی ارومیه

دفتر ارومیه:

آدرس:

تلفن:

فکس:

ایمیل:

 

داخلی ریس دفتر مدیر عامل:

داخلی ریس مجتمع :

داخلی امور قراردادها و حراست:

داخلی خدمات فنی:

داخلی IT:

داخلی امور اداری:

داخلی امور مالی:

داخلی روابط عمومی:

داخلی  بازرگانی:

داخلی تدارکات:

داخلی بهره برداری:

داخلی تعمیرات :

داخلی HSE:

دفتر تهران:

آدرس:

تلفن:

فکس:

ایمیل: